Github 是个良心网站,在某种情况下可以当作一个网盘使用(强烈不推荐),但官方速度略慢。特搭建此服务,以加快墙内用户访问。

使用方法:

将 raw.githubusercontent.com

替换为 raw.staticdn.net

项目地址: https://raw.staticdn.net

例如,原网址为:

https://raw.githubusercontent.com/imagehosted/images/master/2019/06/20190612115457.png

修改后,变为:

https://raw.staticdn.net/imagehosted/images/master/2019/06/20190612115457.png

大幅加快在墙内的加载速度:

Github RAW